December 3, 2021

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา ) ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    กรมส่งเสริมการเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๔ …

ประกาศแผนการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดความจุ 100 ลิตร กองขยายพันธุ์พืช ตำบลลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

กองขยายพันธุ์พืชร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืช เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ปี 2563 และโครงการขยายพันธ์ุมันสำปะหลังปลอดโรคแบบเร่งรัด x20 และ x80 สู่เกษตรกร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ บริษัท พี วี ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก …

จัดทำแม่พันธุ์​อ้อยปลอด​โรค​ใบขาวโดยวิธีการ​เพาะเลี้ยง​เนื้อเยื่อ

กอง​ขยาย​พันธุ์พืช​ กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ จัดทำแม่พันธุ์​อ้อยปลอด​โรค​ใบขาวโดยวิธีการ​เพาะเลี้ยง​เนื้อเยื่อ​ โดยมีแม่พันธุ์​อ้อยคั้นน้ำ​ อ้อยโรงงานสามารถประยุกต์ได้กับพืชอื่นที่มีปัญหาไวรัสในระบบลำเลียงน้ำและอาหาร เนื้อเยื่อเจริญ​ปลาย​ยอด​จึงเป็นส่วนที่ปลอดภัย #เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช​ #meristem​ #tissueculture​  #กองขยายพันธุ์พืช​ #กรมส่งเสริมการเกษตร​ #sugarcane

เข้าร่วมรับการถ่ายทองความรู้ การผลิตพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวลูกผสม

กองขยายพันธุ์พืชมอบหมายกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช ร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการผลิตพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวลูกผสม และมะพร้าวน้ำหอม เพื่อเตรียมจัดทำแปลงผลิตพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีในพื้นที่ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรยังให้คำแนะนำด้านการผลิตโกโก้ และกาแฟอีกด้วย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การขยายพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคแบบเร่งรัด x20 และ x80 สู่เกษตรกร” รุ่นที่ 2

กองขยายพันธุ์พืชมอบหมายกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช ร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การขยายพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคแบบเร่งรัด x20 และ x80 สู่เกษตรกร” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยการรับฟังการบรรยาย การศึกษาดูงาน และการร่วมฝึกปฏิบัติในแปลงปลูกมันสำปะหลัง เป้าหมายการอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อการขยายพันธุ์มันสำปะหลังอย่างเร่งด่วน ให้เพียงพอต่อความต้องการพันธุ์มันสำปะหลังที่ดี ในช่วงการเกิดโรคระบาดในมันสำปะหลัง

ต้นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์ดีโดยวิธีการเสียบข้าง

ต้นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์ดีโดยวิธีการเสียบข้าง เรียบเรียงโดย นางสาววรรณวิสา  สพประสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอาจินต์  สหะชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร **********************************************************************************     มะม่วงเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีความต้านทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นมะม่วงพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็ว ใบใหญ่ ทรงพุ่มโปร่ง ดอกดกแต่ติดผลปานกลาง ลักษณะผลยาวเรียว เนื้อมาก เมล็ดลีบเล็ก ผิวบาง เมื่อดิบมีรสเปรี้ยว ผิวสีเขียวนวล เนื้อแน่น ผลสุกจะมีสีเหลืองนวล …

คณะทำงานควบคุมภายในประชุมหารือ PMQA

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะทำงานควบคุมภายในประชุมหารือเรื่อง PMQA ณ ห้องประชุมกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี 2563

ปีนี้น้ำน้อย!!! กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรลดการปลูกข้าว รอบที่ 2 และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งทดแทน#เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2563